ANBI

anbi-logo

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

Sinds 1 januari 2015 heeft de Stichting Vrienden van Kooilust de ANBI Status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Ons doel en de feitelijke werkzaamheden van Stichting Vrienden van Kooilust dienen voor 100% het algemeen belang. Uit onze statuten, reglement, het beleidsplan en de feitelijke werkzaamheden blijkt dat Stichting Vrienden van Kooilust geen winstoogmerk heeft. U kunt ons beleidsplan, de statuten en het reglement onderaan deze bladzijde als PDF downloaden.

De bestuursleden van Stichting Vrienden van Kooilust ontvangen geen enkele beloning, geen onkostenvergoeding en geen vacatiegeld. Onze administratie en boekhouding wordt jaarlijks door een accountant gecontroleerd.

Stichting Vrienden van Kooilust beschikt over een RSIN / fiscaal nummer: 852714105.

We staan bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 57738564.

De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor Stichting Vrienden van Kooilust en haar donateurs/erflaters. Een ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

U kunt als donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om het voordeel te houden of weg te schenken aan de instelling van uw voorkeur.

Particulieren dienen de schenking vast te leggen in een notariële akte (dat kan gratis via internet). U dient de schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen te doen. De schenking bedraagt minimaal € 150,- en gebeurt gedurende vijf opeenvolgende jaren. Er mag geen tegenprestatie staan tegenover de schenking. U dient bij uw aangifte inkomstenbelasting uw gift als persoonsgebonden aftrekpost op te geven.

Eenvoudig periodiek notariële giften realiseren kan met Schenkservice. U kunt op de handjes van Schenkservice klikken om een volmacht op te stellen.

Schenkservice logo

Schenkservice zorgt na het ontvangen van de getekende volmacht per post voor de afwikkeling bij de notaris.

De voordelen voor Stichting Vrienden van Kooilust zijn dat wij met uw structurele steun, vertrouwen en financiële middelen krijgen om onze doelstellingen te bereiken. Schenkt u uw belastingvoordeel mee dan kan het goede doel op een groter bedrag rekenen terwijl u hiervoor niet meer hoeft te betalen.

Periodieke schenkingen in natura worden op dezelfde wijze behandeld als schenkingen in geld.

Bedrijven kunnen net als particulieren giften doen en aftrekken van de belasting. Het gaat hier dan om de vennootschapsbelasting als het een B.V., N.V. of een andere vennootschapsbelastingplichtige entiteit betreft.

De gever moet de giften kunnen aantonen met schriftelijke bescheiden. Aftrekbare giften zijn de in een jaar gedane uitkeringen aan ANBI’s. Per jaar is aftrekbaar een bedrag dat niet hoger is dan 50% van de winst met een maximum van € 100.000. De aftrek is dus beperkt tot 50% van de winst. De winst mag niet negatief worden door de aftrek.

Als een B.V. in handen is van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) dient men op te passen dat de schenking niet wordt toegerekend aan de DGA met alle fiscale gevolgen van dien.

Share Button